Login
Privacyverklaring 

De stichting BV/BMS Opleidingen, hierna BV/BmS, is een samenwerkingsverband van de Betonverenging en Bouwen met Staal, beide organisaties hebben een eigen privacyverklaring, te vinden op de respectievelijke websites. 

BV/BmS kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van de BV/BmS en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een formulier op de website aan BV/BmS verstrekt. Bv/BmS kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 

 • Voor- en achternaam
  Geboorteplaats en datum
  Adresgegevens
  Telefoonnummer
  E-mailadres
  Werkgever
  Functie 

Waarom BV/BmS persoonsgegevens nodig heeft 
BV/BmS gebruikt persoonsgegevens bij:  

 • verkoop: afhandeling bestelling, levering en facturatie van te betalen diensten en producten (zoals een studieboek, deelname opleiding/cursus) op basis van een door u geplaatste bestelling of inschrijving. Zie ook de ‘algemene voorwaarden’ op de website van Bv/BmS 

 • service: voorlichting/advies, training, onderhoud van geleverde producten en diensten en informatie over en/of levering van vervangende producten en diensten (bijvoorbeeld informatie over een herziene druk van een publicatie, of levering van een nieuwe versie/update van software (volgens een met u afgesloten overeenkomst));  

 • verkoopbevordering: informatievoorziening over veranderde of nieuwe, te betalen producten en diensten (bijvoorbeeld naar aanleiding van publicatie van een nieuw rapport) 

 • promotie: informatievoorziening (aankondiging, uitnodiging, deelnamebevestiging, verslaglegging) over gratis producten en diensten (bijvoorbeeld seminar, korte cursus, bedrijfsbezoek, projectbezoek)  

 • research: verrichten van markt- en technisch-wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van evaluaties (bijvoorbeeld deskresearch, online enquête, telefonisch interview) 

Bij deze activiteiten gebruiken we – met de uiterste zorgvuldigheid – uitsluitend persoonsgegevens die we van u hebben ontvangen via een door u ingevuld (digitaal of papieren) bestelformulier, inschrijf- of aanmeldformulier of een door u aan ons gerichte e-mail of brief.  

Daarbij heeft u ons (impliciet) toestemming verleend voor gebruik van deze gegevens bij de activiteit. We gebruiken uw gegevens uitsluitend voor activiteiten die voor u relevant zijn. We gebruiken uitsluitend díe persoonsgegevens die voor een succesvolle, mede door u gewenste, uitvoering van de activiteit noodzakelijk zijn.  

 

Gevolgen van het niet verstrekken van persoonsgegevens 
BV/BmS heeft uw persoonsgegevens nodig in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht. Indien u niet uw persoonsgegevens aan BV/BmS wil verstrekken, kan er geen opdracht tot stand komen. 

Hoe lang BV/BmS gegevens bewaart 
Bv/BmS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.  

Wij bewaren persoonsgegevens in onze sharepoint-omgeving, op ons portal en onze online leeromgeving, op beveiligde servers. Als deze activiteiten zijn afgerond en niet meer worden hervat, worden de persoonsgegevens nog maximaal één jaar door ons bewaard en daarna gewist. Persoonsgegevens worden slechts langer bewaard indien dit ons wettelijk wordt verplicht. (Bijvoorbeeld: fiscale wetgeving vereist een bewaartermijn van zeven jaar voor betaalgegevens).  

Doorgifte  

BV/BmS verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de 
uitvoering van een overeenkomst met u, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om u op de hoogte te houden van de activiteiten van Bv/BmS. 

Rechten  

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, in werking per 25 mei 2018) heeft u het recht op:  

 • inzage: het inzien van persoonsgegevens die wij van u verwerken 
  rectificatie: het aanpassen (corrigeren, aanvullen) van persoonsgegevens die wij van uw verwerken
  beperking: het verwijderen van bepaalde persoonsgegevens
  vergetelheid: het vergeten worden, bijv. online, door het volledig verwijderen van persoonsgegevens
  dataportabiliteit: het overdragen van uw persoonsgegevens en
  bezwaar: tegen verwerking van uw persoonsgegevens  

Meer info over de privacybescherming van persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/persoonsgegevens  

Wij respecteren deze rechten. Wilt u een of meer van deze rechten uitoefenen, neemt u dan contact op met BV/BmS 

Behandeling van verzoeken  

Op uw vraag of verzoek zullen wij zo snel mogelijk, in elk geval binnen één maand reageren. Vinden wij een verzoek bijzonder omvangrijk en/of complex, dan laten we u binnen één maand weten dat de behandeling van uw verzoek langer gaat duren (maximaal drie maanden). Aan de behandeling van uw vraag of verzoek zijn in beginsel geen kosten verbonden.  

Beveiligen  
BV/BmS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van BV/BmS maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. 
 

Datalekken  

Indien zich bij BV/BmS een ernstig datalek voordoet, wordt dit door ons binnen 24 uur gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens via het meldloket datalekken. Indien noodzakelijk, worden ook de mensen van wie persoonsgegevens zijn gelekt, hiervan in kennis gesteld.  

Een datalek is ‘ernstig’, als hierdoor aanzienlijke kans ontstaat op ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens. 

Klachtenrecht 
Voor klachten omtrent bescherming persoonsgegevens, kunt u terecht bij Autoriteit Persoonsgegevens. 

Laatst gewijzigd: 15 november 2021  

Stichting BV/BmS Opleidingen 

Tielweg 3 

2803 PK Gouda 

Tel. +31(0) 182 539 233  

Internet: www.bvbms.nl