Login
AV BV/BmS Pagina 1 van 5
Algemene Voorwaarden BV/BmS opleidingen
versie 1.0 (1 oktober 2021) • 5 bladen
Art. 1 Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden termen in de volgende betekenis gebruikt:
a. Stichting BV/BmS opleidingen (verder BV/BmS): de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan de Tielweg 3 te Gouda, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 62148516;
b. klant: de consument die of het bedrijf dat met BV/BmS een overeenkomst aangaat;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen BV/BmS en de klant;
d. opleiding: de opleiding, workshop, studiedag, seminar, e.d. die door BV/BmS wordt georganiseerd;
e. cursus: vak uit de opleiding die door BV/BmS wordt georganiseerd die als losse entiteit te volgen is;
f. consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;
g. bedrijf: de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf of de rechtspersoon;
h. deelnemer: diegene die deelneemt aan een opleiding of cursus, alsmede diegene ten behoeve van wie de klant met BV/BmS de overeenkomst is aangegaan;
i. materialen: alle door BV/BmS ontwikkelde of ter beschikking gestelde adviezen, concepten, offertes, teksten, afbeeldingen, lesmaterialen of (elektronische) bestanden;
j. website: de website www.bvbms.nl en andere websites die door BV/BmS worden beheerd;
Art. 2 Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen BV/BmS en de klant.
2.2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door BV/BmS worden vervangen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
Art. 3 Aanbiedingen en offertes
3.1. Alle offertes en prijsopgaven door BV/BmS gedaan zijn vrijblijvend.
3.2. Kennelijke fouten of vergissingen in offertes, publicaties, email-berichten of overeenkomsten van BV/BmS binden BV/BmS niet.
3.3. Is de klant geen lid van minimaal één van de moederorganisaties van BV/BmS; Bouwen met Staal of de Betonvereniging, dan heeft de klant geen recht op ledenkorting. Voor een lidmaatschap dient de klant contact op te nemen met het secretariaat van of Bouwen met Staal of de Betonverening.

AV BV/BmS Pagina 2 van 5
Art. 4 Inschrijven opleiding/ cursus
Wijze van inschrijven
4.1. Voor een opleiding/ cursus kan de klant zich inschrijven via de website. Bij de inschrijving dient de klant alle gevraagde informatie en documentatie volledig en naar waarheid aan BV/BmS te verstrekken.
4.2. Voor de opleidingen Beton- & Staalconstructies en Constructief Ontwerpen is het noodzakelijk een kopie van het vereiste diploma mee te sturen, zonder diploma kan uw aanmelding niet in behandeling worden genomen.
Peildatum
4.3. Voor opleidingen geldt als peildatum 3 weken voor aanvang van de betreffende opleiding.
Voor cursussen geldt als peildatum 2 weken voor aanvang van de betreffende cursus.
4.4. BV/BmS behoudt zich het recht om de inschrijving enige tijd voor aanvang van die opleiding/cursus te sluiten. De exacte sluitingsdatum zal indien van toepassing via de website en nieuwsbrief gecommuniceerd worden.
4.5. Op deze peildatum wordt de beslissing genomen over het doorgaan van de opleiding/ cursus.
4.6. BV/BmS behoudt zich het recht voor tot het niet doorlaten gaan bij onvoldoende belangstelling voor een opleiding/ cursus.
4.7. De sluitingsdatum voor het aanmelden van een opleiding/ cursus is het moment waarop het maximum aantal deelnemers zich heeft aangemeld of de opleiding/ cursus is gestart respectievelijk is geannuleerd.
Art. 5 Annuleringsregeling
5.1. Bij annulering door de klant tot de peildatum (3 weken voor aanvang van de opleiding en 2 weken voor aanvang van een cursus), wordt € 45,00 excl. 21% btw (= € 54,54 incl. btw) als annuleringskosten aan de klant in rekening gebracht.
5.2. Bij annulering na deze datum, maar 8 kalenderdagen voor de aanvang van de opleiding/ cursus is 50% van de prijs verschuldigd. Bij annulering korter dan 8 kalenderdagen voor de aanvang van de opleiding/ cursus of daarna dient het volledige bedrag te worden voldaan. In bijzondere gevallen, ter beoordeling van BV/BmS, kan hiervan worden afgeweken.
5.3. Annulering dient schriftelijk of via de email te geschieden.
Art. 6 Organisatie opleidingen/cursus
6.1. BV/BmS heeft een Onderwijs en Examenregeling voor haar opleidingen en cursussen. De regeling is van toepassing op het onderwijs, de toetsing en het afrondend examen van de opleiding Constructief Ontwerpen.
6.2. BV/BmS behoudt zich het recht voor tot programmawijziging indien dit de kwaliteit van de opleiding/ cursus ten goede komt. Bij absentie van een docent zorgt BV/BmS voor een gelijkwaardige vervanger, dan wel voor alternatieve data, zodat de beoogde opleiding/ cursus doorgang kan vinden. Indien de deelnemer niet beschikbaar is op de nieuwe data van de cursus, dan heeft de klant het recht de overeenkomst kosteloos te annuleren.
6.3. BV/BmS is bevoegd een deelnemer die zich misdraagt of anderszins een behoorlijke uitvoering van de opleiding/ cursus onredelijk bemoeilijkt of verhindert de verdere toegang tot de opleiding/ cursus te ontzeggen. De overeengekomen vergoeding blijft in dat geval volledig verschuldigd, onverminderd het recht van BV/BmS op vergoeding van eventuele schade.
6.4. Indien een deelnemer om welke reden dan ook – zonder tijdige afmelding – niet op de overeengekomen plaats en tijdstip aanwezig is en blijft, blijft de overeengekomen vergoeding verschuldigd.


AV BV/BmS Pagina 3 van 5
6.5. BV/BmS kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, verlies, diefstal of het zoekraken van eigendommen van de deelnemer op de locatie waar de opleiding/ cursus wordt gegeven.
6.6. BV/BmS maakt van offline en online lessen foto’s, geluid- en video-opnames. Deze foto’s en opnames zijn bedoeld voor onderwijsdoeleinden en/of uitingen van BV/BmS. Door deelname aan onze cursussen en opleidingen gaat de deelnemer akkoord met de genoemde opnames van beeld, geluid en het gebruik daarvan. De deelnemer kan tijdens de les zelf bepalen of hij/zij op beeld en/of geluid wordt vastgelegd.
6.7. Het is zonder voorafgaande toestemming van BV/BmS niet toegestaan om opnamen in beeld en/of geluid van de opleiding/ cursus te verspreiden.
Art. 7 Prijzen en facturatie
7.1. Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW en onder voorbehoud. BV/BmS houdt zich het recht voor de prijzen te wijzigen.
7.2. Bij genoemde prijzen wordt vermeld of deze prijzen inclusief of exclusief lesmateriaal zijn.
7.3. Facturatie voor de opleiding/cursus geschiedt voor aanvang van de opleiding/ cursus. Zolang de klant niet betaald heeft voor de opleiding/ cursus, kan BV/BmS zich onthouden van het uitreiken van studiemateriaal en/of van het uitreiken van een diploma. Dit ontslaat de klant niet van zijn betalingsverplichting.
7.4. De klant dient de van BV/BmS ontvangen facturen te betalen binnen de betalingstermijn die op de factuur staat vermeld.
7.5. De deelnemer aan een opleiding/ cursus is verantwoordelijk voor de betaling, mits de deelnemer zichzelf heeft aangemeld. De betalingsverplichting wordt overgenomen van de deelnemer door zijn/haar werkgever vanaf het moment dat het aanmeldingsformulier ingevuld en medeondertekend door zijn/haar werkgever is ontvangen bij BV/BmS. Indien in een dergelijk geval de werkgever van de deelnemer zijn betalingsverplichting niet nakomt, gaat de betalingsverplichting automatisch over naar de deelnemer. Dit geldt ook voor eventuele publicaties die voor de opleiding/ cursus besteld worden. Indien de invordering aan derden ter incasso moet worden overgedragen zijn bovendien alle daarmee verbonden kosten, zowel in als buiten rechte, voor rekening van de betalingsplichtige.
7.6. Bij overschrijding van de betalingstermijn, is de klant zijnde een bedrijf vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke handelsrente, conform artikel 6:119a BW, verschuldigd. Indien de klant een consument is, is de klant de wettelijke rente conform artikel 6:119 BW verschuldigd vanaf het moment dat de klant in verzuim is. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de klant. Bij de klant zijnde een bedrijf worden, in afwijking van hetgeen is opgenomen in artikel 6:96 BW, de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40,00. Bij de klant zijnde een consument worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld overeenkomstig de Wet Incassokosten.
Art. 8 Klachten
8.1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de klant direct aan BV/BmS kenbaar te worden gemaakt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat BV/BmS in staat is adequaat te reageren.
8.2. Na het indienen van de klacht dient de klant BV/BmS de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.

AV BV/BmS Pagina 4 van 5
8.3. Het feit dat BV/BmS overgaat tot het onderzoeken van een klacht, impliceert niet dat BV/BmS erkent dat de uitgevoerde werkzaamheden gebrekkig zijn.
8.4. Klachten schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
8.5. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal BV/BmS slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van Art. 9 van deze algemene voorwaarden.
Art. 9 Overmacht
9.1. BV/BmS is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst of tot het betalen van schadevergoeding indien er sprake is van overmacht.
9.2. Onder overmacht wordt onder andere verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop BV/BmS geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor BV/BmS niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan: extreme weersinvloeden; diefstal; stroom- en internetstoring; virusinfectie of computervredebreuk door derden; overstromingen, aardverschuivingen en overige natuurrampen; terrorisme; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; ex- en importverboden; brand; overheidsmaatregelen.
Art. 10 Aansprakelijkheid en verjaring
10.1. BV/BmS kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 9.2;
b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
10.2. De klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens en stukken. BV/BmS is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de klant aangeleverde gegevens, stukken en verstrekte adviezen onjuist en/of niet volledig zijn of door het opvolgen van de door de klant gegeven instructies. De klant vrijwaart BV/BmS tegen alle aanspraken ter zake.
10.3. De inlichtingen die op de website voorkomen, kunnen onjuistheden en/of typefouten bevatten.
10.4. BV/BmS is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
10.5. De klant is zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij, al dan niet naar aanleiding van een advies van BV/BmS, maakt.
10.6. BV/BmS is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, reputatieschade, opgelegde boetes en schade door bedrijfsstagnatie.
10.7. Indien BV/BmS aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van BV/BmS beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van BV/BmS gedane uitkering.
Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van BV/BmS beperkt tot het bedrag dat de klant betaald heeft voor de dienstverlening, althans tot dat gedeelte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

AV BV/BmS Pagina 5 van 5
10.8. Alle rechtsvorderingen dient de klant binnen 1 jaar in te stellen als de klant niet tevreden is over de werkzaamheden dan wel het handelen van BV/BmS. Handelt de klant niet tijdig, dan verjaart de rechtsvordering.
Art. 11 Intellectuele eigendomsrechten
11.1. Tenzij BV/BmS en de klant schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, is en blijft BV/BmS volledig en exclusief rechthebbende ten aanzien van de intellectuele
eigendomsrechten die rusten op de materialen.
11.2. BV/BmS verleent aan de klant het recht om de materialen uitsluitend binnen en ten behoeve van zijn eigen organisatie te gebruiken, doch slechts nadat de klant aan al zijn
(betalings)verplichtingen uit hoofde van de opdracht heeft voldaan.
11.3. Zonder voorafgaande toestemming van BV/BmS is het de klant niet toegestaan de materialen ter inzage te geven, openbaar te maken of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook.
11.4. Indien de klant in strijd handelt met de intellectuele eigendomsrechten van BV/BmS, dan is de klant aansprakelijk voor alle schade die BV/BmS daardoor lijdt.
11.5. De klant vrijwaart BV/BmS voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de klant verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
Art. 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1. Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen de klant en BV/BmS is Nederlands recht van toepassing.
12.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en BV/BmS worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar BV/BmS is gevestigd. De klant zijnde een consument heeft 1 maand de tijd nadat BV/BmS zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met BV/BmS, telefoon 0182 – 539 323, of Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

Haal op als pdf